วันที่ 10 มีนาคม 2565  นางนุจรี หอมนาน  หัวหน้างานบริการพยาบาล  นางมลฤดี ประสิทธิ์  ผู้ตรวจการพยาบาลสูตินรีเวชกรรมและทีมผู้บริหาร ให้เกียรติร่วมยินดีต้อนรับผู้อบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะความเสี่ยงสูงรุ่นที่8/2565"วพบ.บรมราชชนนี ขอนแก่น ในโอกาสมาศึกษาดูงาน "การจัดการดูแลมารดาและทารกที่มีความเสี่ยงสูงและภาวะแทรกซ้อนทางการผดุงครรภ์" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ได้แก่  ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล , ผศ.พญ.หลิงหลิง สาลัง ,อ.พญ.จตุพร ดวงกำ  อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติบรรยายในครั้งนี้