วันที่ 18 พฤษภาคม 2565   งานบริการพยาบาลได้จัดพิธีมอบขีดหมวก  โดย  นางมลฤดี ประสิทธิ์ เข้ารับขีดหมวกดำรงตำแหน่ง "ผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม " และ นางสาวเดือนเพ็ญ โชคลา  เข้ารับขีดหมวกดำรงตำแหน่ง "หัวหน้าหน่วยวางแผนครอบครัว" นอกจากนี้คณะผู้บริหารแผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรมได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองท่าน  ณ  ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า