วันที่ 23 พฤษภาคม 2565  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ แผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรมจัดกิจกรรม  Interesting case  บรรยายในหัวข้อ  การบริหารยาฉีดอย่างไร ไม่ Error      นำเสนอปัญหาในกรณีศึกษา การดูแลผู้ป่วย รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา ลดความเสี่ยงในเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์