วันที่ 25 พฤษภาคม 2565   คณะกรรมการจริยธรรม แผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรม Ethics Conference ครั้งที่ 1  นำเสนอประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม   กระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรม  การวิเคราะห์ทางเลือก นำไปสู่การตัดสินใจ  วิเคราะห์และเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละกรณีศึกษา นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  โดยหอผู้ป่วยที่นำเสนอในครั้งนี้ ได้แก่ ห้องคลอด หอผู้ป่วย 2ก หอผู้ป่วย 2ก  ณ ห้องประชุม 5จ