วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการพัฒนางาน (CQI) ประจำปี 2565 มีผู้ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานที่ได้จัดทำขึ้นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนเอง ณ ห้องบรรยาย 2