เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลการนำเสนอผลงานคุุณภาพทางการพยาบาล show and share ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โดยงานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล 3 รางวัล ดังต่อไปนี้

1. CQI ประเภทบริหารจัดการความเสี่ยง: RM  ได้รับรางวัลชมเชย 1 รางวัล ดังนี้

1.1 โครงการ: เจ้าของผลงาน น.ส.บัวผัน  วงค์ตลาด (พยาบาล 5ข)

2.CQI ประเภท IC  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล , ชมเชย 1 รางวัล ดังนี้

2.1 รางวัลชนะเลิศโครงการ : ผลลัพธ์ของการจัดระบบบริการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ เจ้าของผลงาน นางสาวลัดดาภรณ์ ชินทอง  (พยาบาลห้องคลอด)  

2.2 รางวัลชมเชย ( หอผู้ป่วย 5ข)