วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 "พลังพยาบาลไทยช่วยชาติ ก้าวข้ามภัย COVID-19 สู่วิถี New Normal"ณ จังหวัด นครพนม โดย นางสาวลัดดาภรณ์ ชินทอง (พยาบาลห้องคลอด ) งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ชื่อผลงาน ผลลัพธ์ของการจัดระบบบริการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ