วันที่ 16 สิงหาคม 2565  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ งานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรม  Interesting case  บรรยายในหัวข้อ  การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อcovid-19  ในระยะรอคลอด ระยะคลอด และระยะหลังคลอด โดยหน่วยห้องคลอด  และบรรยายในหัวข้อ หลักการปฏิบัติในเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าหอผู้ป่วยวิกฤตหลังการกู้ชีพ โดยหอผู้ป่วย  5ข ร่วมกันปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น การดูแลให้ตรงตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย นำไปสู่การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา ลดความเสี่ยงในเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์  ณ ห้องประชุม 2ข