ทีมผู้บริหารงานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม นำโดย นาง พรนภา บุญตาแสง หัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ดังนี้

1.นางนิตยา ปานเพชร หัวหน้าหน่วยห้องคลอด

2.นางสาวนภาพร        พยาบาลหอผู้ป่วย 2ข