วันที่ 19 เมษายน  2566   คณะกรรมพัฒนาคุณภาพ บริหารความเสี่ยงและคลินิกบริการ งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม  จัดกิจกรรม Interesting Case Conference. โดยมีหัวข้อ Topic Conference ดังนี้

1.Twins prolapse cord นำเสนอโดย นาง พรนภา บุญตาแสง หัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม

2.Shoulder Dystocia นำเสนอโดย นางสาว พรสกุล บุ้งทอง และทีม

3.Hyterectomyนำเสนอโดย นางสาว พิชชาพร มังคะตา และทีม

4.Syphilis in pregnancy นำเสนอโดย นางสาว มินตรา ก้อมสา

5.PospartumHemorrageนำเสนอโดย นางสาว ชมพูนุช เหลืองรัตนวิมล และทีม

ได้รับข้อเสนอแนะจากการหารือร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มให้เกิดความปลอดภัย จากท่านหัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรมและทีมผู้บริหาร สามารถนำไปปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป