Display #
Title Author Hits
ศึกษาดูงานการจัดการดูแลมารดาและทารกที่มีความเสี่ยงสูง 2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 322
กิจกรรม Journal club ครั้งที่ิ1 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 269
เข้าร่วมการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง กลุ่มทารกระยะก่อนคลอดและทารกแรกเกิด งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 380
กิจกรรม Case Conference ครั้งที่ 2/2564 และ KM เรื่อง "การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19" งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 274
งานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2564 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 313
รับรางวัลการนำเสนอผลงานคุุณภาพทางการพยาบาล show and share ประจำปี 2564 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 746
นำเสนอผลงานโครงงานพัฒนางาน (CQI) ประจำปี 2564 แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 1473
โครงการอบรมพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior) งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 1086
ศึกษาดูงาน "การจัดการดูแลมารดาและทารกที่มีความเสี่ยงสูง" ของ วพบ.บรมราชชนนี ขอนแก่น งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 450
กิจกรรม Case Conference ครั้งที่1/2564 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 705