Display #
Title Author Hits
อ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ks 151
วันล้างมือโลก Handwashing Day 2020 "Hand Hygiene for All" ks 311
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้าน IC ภาควิชาอายุรศาสตร์ ks 395
กิจกรรมการเสนอผลงานคุณภาพทางการพยาบาล Show & Share ประจำปี 2563 ks 385
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ks 377
กิจกรรม World Hand Hygiene Day 2020 ks 512
ประชุมคณะกรรมการ IC งานบริการพยาบาล ks 294
อบรมบุคลากรคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ตามหลัก 2P Safety ks 332
การฝึกปฏิบัติการใส่และถอดเครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ks 385
อบรมบุคลากร งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ks 327