Display #
Title Author Hits
อ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ks 204
วันล้างมือโลก Handwashing Day 2020 "Hand Hygiene for All" ks 407
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้าน IC ภาควิชาอายุรศาสตร์ ks 446
กิจกรรมการเสนอผลงานคุณภาพทางการพยาบาล Show & Share ประจำปี 2563 ks 441
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ks 445
กิจกรรม World Hand Hygiene Day 2020 ks 546
ประชุมคณะกรรมการ IC งานบริการพยาบาล ks 338
อบรมบุคลากรคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ตามหลัก 2P Safety ks 366
การฝึกปฏิบัติการใส่และถอดเครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ks 450
อบรมบุคลากร งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ks 364