วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-11.00 น ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มข ได้รับเชิญเป็นอาจาร์ยพิเศษสอน นศ.ป.โท สาขาบริหารการพยาบาล ด้านสารสนเทศทางการพยาบาล

    วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่าฯ นำเสนอ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับระบบการพยาบาลเฉพาะทาง วิพากย์โดย ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์ และคณะ

 

     

          วันที่ 21 มิถุนายน 2561 (9.00-12.00 น) ได้รับเชิญเป็นอาจาร์ยพิเศษ รายวิชา0401 311 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล Nursing Informatics and Innovation Development สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 103 คน ขอบพระคุณคณะพยาบาลศาสตร์ มมส ที่ให้โอกาศมาเล่าประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาลและนวัตกรรมต่างๆ

โครงการอบรมระยะสั้น ปี 2567