วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น ณ ห้อง CAI ชั้น 6 คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม จัดอบรม เรื่อง "การ upload ข้อมูลในเว็บไซต์" มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน วิทยากร โดย นางสุดถนอม กมลเลิศ พยาบาลสารสนเทศ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีผู้เข้าร่วม ประมาณ 15 คน