วันที่ 21 มิถุนายน 2561 (9.00-12.00 น) ได้รับเชิญเป็นอาจาร์ยพิเศษ รายวิชา0401 311 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล Nursing Informatics and Innovation Development สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 103 คน ขอบพระคุณคณะพยาบาลศาสตร์ มมส ที่ให้โอกาศมาเล่าประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาลและนวัตกรรมต่างๆ