สวยใส..ไร้พุง
วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น
ณ ห้องประชุมหอผู้ป่วย 5จ