โครงการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยการพยาบาลเฉพาะทาง
หน่วยเฉพาะทาง งานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ระหว่าง วันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ.2561
ณ. Royal Nakhara Hotel Convention Centre อ. เมือง จ.หนองคาย

1. ชื่อโครงการ“พัฒนาสมรรถนะของหน่วยการพยาบาลเฉพาะทาง ปี 2561”
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยการพยาบาลเฉพาะทาง งานบริการพยาบาล
3. หลักการและเหตุผล
หน่วยการพยาบาลเฉพาะทาง งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีบุคลากร จำนวน 37 คน รูปแบบบริการในแต่หน่วยมีความแตกต่างออกไป การดำเนินในรอบปีที่ผ่านมาทำให้เห็นศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งโอกาสในการพัฒนา แต่ยังขาดช่องทาง โอกาส และพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงาน การสัมมนาประจำปี 2561ของหน่วยเฉพาะทาง มีเป้าหมายเพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยงาน และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการบริการในหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป
4. วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
4.1 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค
4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเฉพาะด้าน (specific competency)ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค
4.3 นำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพ
5. ตัวชี้วัดของโครงการ
5.1 บุคลากรมีโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง
5.2 บุคลากรมีการถอดบทเรียนในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง
5.3 มีแบบประเมินสมรรถนะเฉพาะด้านของกลุ่มโรคเฉพาะ
6. วัน เวลาและสถานที่
วันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ.2561 ณ. Royal Nakhara Hotel Convention Centre อ. เมือง จ.หนองคาย

7. วิทยากรภายใน
วิทยากรกระบวนการ: นางพนอ เตชะอธิก นางอุบล จ๋วงพานิช นางนิภาพรรณ ฤทธิรอด นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง รัชนีพร คนชุม นางสาวเกสร เหล่าอรรคะ
ดร. ขวัญสุดา บุญทศ เฉลิมศรี สรสิทธิ์ และ นางสุธีรา พิมพ์รส
8. กลุ่มเป้าหมาย (40% =32 คน จำนวนที่ไปร่วมกันและเบิกเงิน 12คน )
บุคลากรหน่วยการพยาบาลเฉพาะทาง 12 คน
9. งบประมาณ
งบประมาณจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2,700บาท X12 คน
= 32,400 บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงาน เพื่อนำสู่การพัฒนาตนเอง และพัฒนาหน่วยงาน
10.2 ได้แนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนางานของหน่วยการพยาบาลเฉพาะทาง
10.3 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี และความสุขในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน
11. การประเมินผล
11.1 ความพึงพอใจในการจัดสัมมนาของบุคลากรในหน่วยงาน มากกว่าร้อยละ 90
11.2 การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมสัมมนาในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
11.3 สรุปรายงานการสัมมนาของหน่วยงาน