วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 หน่วยการพยาบาลเฉพาะทางได้จัดโครงการพัฒนาระบบการพยาบาลเฉพาะโรคสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ณ พาเมโล่ ปาร์ค รีสอทร์ จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการระบบการให้บริการพยาบาลที่ดี มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 40 คน