วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)

ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 1 กันยายน 2563

qtw

ycmt3

cmt1

 cmt2