หอผู้ป่วยพิเศษ 6ข  จัดกิจกรรมสวัสดีปใหม่ ผู้ป่วยและญาติ

l

m