ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา แผนกการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ได้มีการจัดอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำและ update website แผนกผู้ป่วยพิเศษ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI)  โดยวิทยากร : พว.สุดถนอม กมลเลิศ