เนื่องในวาระสงกรานต์ ปี 2557  เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง  เมื่อวันที่ 11  เมษายน  2557  บุคลากรฝ่ายการพยาบาล  พร้อมหน้ากันมาร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเรา มีผู้ใหญ่ฝ่ายการพยาบาลทั้งอดีตและปัจจุบัน กล่าวอวยพรและสวัสดีปีใหม่แบบไทยแก่บุคลากร ซึ่งมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน