รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

      วันที่ 5-7 กรากฎาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่าฯ งานบริการพยาบาลจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน กล่าวเปิดงานโดย รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ผ่านระบบ zoom) โดยมีผู้บริหารงานบริการพยาบาล นำโดยนางสาวธารินี เพชรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาลร่วมเปิดงาน สำหรับ ปี 2564 มีบุคลากรใหม่ทั้งหมด 97 คน ดังภาพกิจกรรม

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework