ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

           

      เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30-16.30 น ณ ห้องประชุมมอดินแดง ฝ่ายการพยาบาลจัดกิจกรรม นำเสนองานพัฒนาคุณภาพและวิจัยทางการพยาบาล Show and Share ประจำปี2567 โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  กล่าวรายงานโดย  พว. เบญจมาศ จันทร์นวล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีการเสวนาเรื่อง   “การสร้างสายธารแห่งคุณค่า สู่การพัฒนาบริการที่ยั่งยืน” แบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรกมีผู้ร่วมเสวนา อาทิ พว. เตือนใจ พิทยาวัฒนชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายคลินิกบริการ พว. ลัดดา อินทร์พรหมมา หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 1 พว. บุญส่ง หาทวายการ หัวหน้างานการพยาบาลบำบัดพิเศษ พว. นลัทพร สืบเสาะ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ 2 พว. สุดธิดา บุญผ่องเสถียร หัวหน้างานการพยาบาลห้องผ่าตัด 2 และรอบที่ 2 ผู้เสวนาคือ พว.กัลยา อารยางกูร หัวหน้าหน่วยปฐมภูมินักศึกษา มข. พว.ประกอบ ขันทอง หัวหน้าหอผู้ป่วย IMC 4ค พว.อุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง พยาบาลเชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN)  พร้อมมี.พว.สัญพิชา ศรภิรมย์ ผู้ช่วยฯด้านคลินิกบริการและพว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ์ หัวหน้างานการพยาบาลเฉพาะทางและสนับสนุนบริการพยาบาล  เป็นผู้ดำเนินการเสวนา  ทั้งนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ส่งผลงานต่างๆ   โดยมีผลงานจากหน่วยงานต่างๆส่งเข้าประกวด CQI จำนวน  147  ผลงาน และผลงานวิจัย 9 เรื่อง ดังภาพกิจกรรม

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework