ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

        วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล  อ.เบญจมาศ จันทร์นวล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล อ.อุไรวรรณ ใจจังหรีด รองหัวหน้าฯฝ่ายวิชาการ และทีมผู้บริหารทางการพยาบาล ร่วมต้อนรับอาจารย์พยาบาล จาก ม.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สปป.ลาว ตามโครงการแลกเปลี่ยนจาก Korea Economic  Development Co-operation Fund (EDCF ตามบันทึกความร่วมมือระหว่าง Seoul National University Hospital (SNUH) เข้าฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นระยะเวลา 4 เดือน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework