รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

      วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น ณ ห้องบรรยาย 2 งานบริการพยาบาลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบและวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการพยาบาล" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลมีความรู้เรื่องผลลัพธ์ทางการพยาบาลและสามารถติดตามประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลได้ พิธีกร โดย ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานโดย นางสาวกาญจนา สึกมาจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล มีพยาบาลเข้าร่วมประมาณ 150 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework