รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ งานบริการพยาบาล

       มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากร และปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆ รวมทั้งบุคลากรผู้ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ บุคลากรผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาเอก  บุคลากรผู้ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น รวมไปถึงผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งในปีนี้ได้จัดมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้ารับการเชิดชูเกียรติรวมจำนวนกว่า 366  คนโดยในจำนวนนี้เป็นประเภทที่รับรางวัลจากการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกด้วยผลงานความสำเร็จจำนวน 62 คน

ในการนี้มีบุคลากรจากงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้รับเกียรติในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้   7 ท่าน ประกอบด้วย

  1. นางอุบล  จ๋วงพานิช  พยาบาลเชี่ยวชาญ รองหัวหน้างานบริการพยาบาลฝ่ายพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล

 ในโอกาสรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติ

      2. นางพะนอ  เตชะอธิก  พยาบาลเชี่ยวชาญ รองหัวหน้างานบริการพยาบาลฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชันสายสะพาย

      3. นางสาวพัชรินทร์   อ้วนไตร  พยาบาลชำนาญการพิเศษ ผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

รับรางวัลการบริการวิชาการดีเด่น ประเภทสนับสนุน

      4.นางขวัญสุดา  บุญทศ  พยาบาลศูนย์การพยาบาลรายกรณี

ในโอกาสจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก

      5. นางสาวดาราวรรณ  อักษรวรรณ  หัวหน้าหอผู้ป่วย 3ค  แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและ ออร์โธปิดิกส์

ในโอกาสรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติ

      6.นางสาวกัญญา   วังศรี  พยาบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วย EMS  แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ในโอกาสรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติ

      7.นางกรรณิกา  ยื่งยืน  พยาบาลชำนาญการพิเศษ แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก

ในโอกาสรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติ

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework