รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

        วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น ณ ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่าฯ งานบริการพยาบาล จัดพิธีมอบขีดหมวก สำหรับผู้ตรวจการพยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทำพิธีมอบโดย นางสาวกาญจนา สึกมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประกอบด้วยผตก. 3 ท่าน และหัวหน้าหอผู้ป่วย 5 ท่าน ดังนี้

  1.  นางเอื้อจิต พานทองวิริยะกุล  ผู้ตรวจการพยาบาลแผนกการพยาบาลอายุรกรรม
  2.  นางสาวบุญส่ง หาทวายกา ผู้ตรวจการพยาบาลแผนกการพยาบาลบำบัดพืเศษ
  3.  นางสาวศศิธร อินทยุง ผู้ตรวจการพยาบาลแผนกการพยาบาลจักษุ โสต นาสิก
  4.  นางสาวมนทกานติ์  บุตรคำ หัวหน้าหอผู้ป่วย 5ก
  5.  นางสาวกรรณิกา วังคำแหง หัวหน้าหอผู้ป่วย 5ง
  6.  นางเพ็ญแข จันทร์ราช หัวหน้าหอผู้ป่วย 2ง
  7.  นางชูวงศ์  พงษ์ไชยกุล หัวหน้าหน่วยหัวใจและหลอดเลือด
  8.  นางกัลยา อารยางกูร หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิ นักศึกษา

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework