รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ag 2019 05

      วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น ณ โรงแรมราชาวดี รีสอทร์ งานบริการพยาบาลได้จัดอบรม เรื่อง การฟื้นฟูสภาพและระบบการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรัง: บทบาทท้าทายของพยาบาล โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบดูแลอย่างเอื้ออาทรผู้สูงอายุ ที่จะตอบรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุ และตอบสนองบกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองได้ และผู้ดูแลสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน จำนวณ 100 คน กล่าวเปิดงานโดย นางสาวกาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ag 2019 01

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework