ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม CAI คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาล จัดอบรม เรื่อง การนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรม Prezi วิทยากรโดย ดร.เอื้อจิตร พานทองวิริยะกุล ผู้ตรวจการแผนกาารพยาบาลอายุกรรมและคณะ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดประมาณ 30 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework