รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ งานบริการพยาบาล

    วันที่ 2 มี.ค. 2563 เวลา 8.30 น ณ ห้องประชุมมิตรภาพ งานบริการพยาบาลจัดปฐมนิเทศน์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) กล่าวรายงานโดนประธานหลักสูตร นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ กล่าวเปิดการอบรมโดย รศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และกล่าวให้โอวาทผู้เข้าอบรม โดย รศ.นพ.ทวี ศิริวงศ์ นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล และ รศ.สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ ตามลำดับ

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework