รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

 nurse day 2020 01

        วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00-12.00 น. ณ บริเวณแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก งานบริการพยาบาลจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล เนื่องจากวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกๆปี กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อระลึกถึง มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง จนได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2563 นี้ สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดหัวข้อสำหรับวันพยาบาลสากลว่า "Nurse A Voice to Lead Nursing the world to health" ซึ่งแปลว่า "พยาบาล: เสียงแห่งพลังนำการพยาบาลสู่สุขภาพดีทั่วโลก" เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลระดับปฏิบัติการ อาจาร์ยพยาบาล และนักศึกษาพยาบาลทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยและทุกภาคส่วนในสังคมไทย และสังคมโลกมีสุขภาพที่ดี

       ใน พ.ศ. 2563 เป็นปีที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้ยกย่องให้เป็นปีของ "พยาบาลและผดุงครรภ์" (2020 Year of Nurse and Midwife) เพื่อเป็นการให้เกียรติ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล โดยเป็นปีที่ครบรอบวันเกิด 200 ปี ของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้บุกเบิกด้านวิชาชีพการพยาบาลสมัยใหม่ จนทำให้วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เจริญก้างหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้วด้านการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นวิชาชีพหลักของระบบบริการสุขภาพที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยทั่วโลก

      สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการจัดนิทรรศโดยจัดบอร์ดวิชาการด้านการพยาบาล กล่าวเปิดงานโดย นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล โดยมีบุคลการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ประมาร 200 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework