รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ งานบริการพยาบาล

      วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสีฐาน งานบริการพยาบาลจัดพิธีลงนามตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) นำโดย รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล และทีมผู้บริหารทางการพยาบาล  ร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะผู้บริหาร ลงนามตามข้อตกลงความร่วมมือ การทำ Faculty Practice

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework