รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ งานบริการพยาบาล

c spec2

     วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล นางสาวรังษี ฆารไสว รองฯฝ่ายวิชาการและผู้บริหารทางการพยาบาล ให้เกียรติต้อนรับและเปิดหลักสูตรการอบรมระยะสั้นทางการพยาบาล ประจำปี 2563 ประกอบด้วย(หลักสูตร 1 เดือน) ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตรที่ 2 การพยาบาลผู้ป่วยปริศัลยกรรมเฉพาะสาขาปี 2563 รุ่นที่ 1 และ (หลักสูตร 2 เดือน) ได้แก่ หลักสูตรที่ 3 การพยาบาลผู้ป่วยปริศัลยกรรม  (perioperative nursing) รุ่นที่ 8 หลักสูตรที่ 4 การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร(GI Endoscopic Nursing) รุ่นที่ 7

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework