รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

     วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-16.30 น ณ ห้องประชุมบรรยาย2 งานบริการพยาบาลจัดอบรม เรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจนและการประเมินสัญญานชีพ รุ่นที่ 1 (สำหรับผู้ช่วยพยาบาล) กล่าวเปิดงานโดน นางสาวธารินี เพชรัรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 80 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework