รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

       วันที่ 21 ต.ค. 63 เวลา 6.30-10.00 ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติสมด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนีในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาต่อวิชาการพยาบาล และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่พระกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติเสมอมา เป็นการเดินตามรอยพระบาทในการสร้างสรรค์สุขภาพดีถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน และยังเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของพยาบาลทั่วประเทศ โดยมี รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ หน่วยบริการสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลเข้าร่วม

            ทั้งนี้ ในวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งพระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และทรงปฏิบัติราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน ซึ่งพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ได้นำสิริสุขสู่ประชาชนคนไทยทุกก้าวพระบาทที่ได้เสด็จถึง นับเป็นพระมหกรุณาธิคุณล้นพ้นยิ่ง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้นำมาซึ่งการตระหนักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลในภารกิจของวิชาชีพแห่ตน และกระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรีให้กำหนด วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็น วันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีอาเศียรวาทราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และการจัดนิทรรศการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 600 คน

 

 

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework