รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

aging 2020

  วันที่ 26 พ.ย.2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมิตนภาพ งานบริการพยาบาลจัดโครงการ "พัฒนาสมถรรนะบุคคลากรเพื่อการบริการแบบเอื้ออาทรผู้สูงอายุในโรงพยาบาล" เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการยริการที่สะดวกและรวดเร็ว และได้นำแนวคิดระบบบริการเอื้ออาทรผู้สูงอายุ โมเดลมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Age-friendly Nursing Service System: KKU Model หรือ AFNS KKU Model) มาใช้ในการพัฒนาระบบ กล่าวเปิดงานโดย นางสาวธารินี เพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล วิทยากรโดย ผศ.ดร.มยุรี ลี่ทองอินและคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือบุคลากรระดับผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 80 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework