รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสายหยุด ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานบริการพยาบาลร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มข. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล" กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ร่วมเปิดงานโดยนางสาวธารินี เพชรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล พร้อมทีมบริหารทางการพยาบาล และคณาจารย์วิทยากร จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework