รายงานแผนการดำเนินงาน งานบริการพยาบาล ปี2564

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

    งานบริการพยาบาล ขอแสดงความยินดีกับนางนิตยา จรัสแสง ตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ ประจำห้องตรวจจิตเวช แผนนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก ที่สอบผ่านได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ ประจำปี 2563 สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework