ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

Poster 2P Safety โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาล จัดอบรม เรื่อง การใช้งาน Google Apps for Education สำหรับบุคลากรทางพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ Google Apps for Education ในการจัดบริการพยาบาลและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง วิทยาการโดย นางสาวกัญญา วังศรีและนายภาสกร เงางาม โดยมีผู้เข้าร่วอบรมทั้งหมด 21 คน

Design by jvgtheme Powered by Warp Theme Framework