research-nurse

Display #
Title Author Hits
การวิเคราะห์งาน เรื่อง ประเมินผลลัพธ์ของระบบการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น กัลยารัตน์ หล้าธรรม 19
การวิเคราะห์งาน เรื่อง การใช้โปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้โดยใช้ แอปพลิเคชันไลน์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและ ความสม่ำเสมอในการรับประทานยาใน ผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคเอสแอลอี กรรณิกา ชาธรรม 44
Effect of Honey on Oral Mucositis among Patients receiving chemotherapy regimen Folfox4 and Folfox6 ubol juangpanich 2960
พยาบาลนำเสนอผลงานวิจัย ICN 2017_Spain ubol juangpanich 1704
นำเสนอผลงานในประเทศ ubol juangpanich 1878
นำเสนอผลงานต่างประเทศ 2559 อุบล จ๋วงพานิช 1479
ผลงานตีพิมพ์ 2557-2559 อุบล จ๋วงพานิช 1820
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 2556 อุบล จ๋วงพานิช 1311
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น R2R 2557 ks 4438
งานวิจัยตีพิมพ์ 2556 ks 3432