research-nurse

Display #
Title Author Hits
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล ks 6407
บุคลากรนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ ks 2995
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ks 2829
งานวิจัย...ตีพิมพ์ต่างประเทศ ks 2144
Proceedingงานวิจัย จากการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ ks 3100
รายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Thai Nursing Time ks 3800
รายงานวิจัยของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทำเป็นฉบับสมบูรณ์ ks 5237
รายงานการวิจัยของพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ 2540-2553 ks 7298
อยากเป็นนักวิจัยขั้นเทพ..ลองอ่านแล้วไปทำดูนะคะ ks 8699
วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับยาเคมีบำบัด ks 3095