ประวัติ

       งานบริการพยาบาลเริ่มมีบุคลากรทางการพยาบาล เมื่อเดือนเมษายน 2518แต่ในขณะนั้นโรงพยาบาลยังไม่เปิดดำเนินการบุคลากรส่วนหนึ่งจึงดำเนินการเตรียมการเพื่อเปิดบริการรับผู้ป่วยและอีกส่วนหนึ่งไปช่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นการชั่วคราว โดยมี นางสาวบัวลองชินอ่อน ตำแหน่ง พยาบาลวิสัญญีได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานบริการพยาบาลและ นางสุรีพันธ์ เวชนนิยมเป็นรองหัวหน้างานบริการพยาบาลต่อมามีบุคลากรโอนย้ายหรือสมัครเข้ามาทำงานจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขยายหอผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามลำดับในระยะแรกนั้น การแบ่งโครงสร้างของงานบริการพยาบาล แบ่งออกเป็นหอผู้ป่วยต่างๆและมีหัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้บริหารจัดการ แต่เมื่อ พ.ศ. 2528คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรใหม่งานบริการพยาบาลจึงได้แบ่งโครงสร้างเป็นแผนกการพยาบาลต่างๆโดยรวมหอผู้ป่วยที่มีการให้บริการผู้ป่วยประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันแผนกการพยาบาลละ 3-5 หอผู้ป่วย และมีการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ตรวจการพยาบาลหลังจากนั้นมีการขยายงานและปรับโครงสร้างอีกหลายครั้งเพื่อให้เหมาะสมต่อปัจจัยต่างๆและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านการบริการสุขภาพ นโยบายขององค์กรกระแสสังคมและการพัฒนาทางวิชาชีพปัจจุบันงานบริการพยาบาลเป็นงานหนึ่งในจำนวน 12 งานของโรงพยาบาลศรีนครินทร์มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า