ผู้บริหาร

Display #
Name Position Phone Mobile
นางสาวกาญจนา สิมะจารึก หัวหน้างานบริการพยาบาล 63082-4 089-6237543
นางอุบล จ๋วงพานิช รองฯ ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 63082-4 089-6175430
นางรุ่งทิวา ชอบชื่น รองฯฝ่ายคลินิกบริการ 63082-4 089-8618770
นางพนอ เตชะอธิก รองฯฝ่ายทรัพยากรบุคคล 63082-4 081-9540441
นางสาวทวนทอง พัณธะโร รองฯฝ่ายคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 63082-4 081-5954427
นางจันทิรา วชิราภากร รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร 63082-4 085-0004633
นางสาวสุภัตรา ไกรโสภา ผู้ช่วยฯด้านวิชาการ 66220-3 081-7693716
นางเบญจมาศ จันทร์นวล ผู้ช่วยฯด้านคลินิกบริการ 3159 081-8734023
นางสาวธารินี เพชรรัตน์ ผู้ช่วยฯด้านคุณภาพ 63519 081-8714444
นางนิภาพรรณ ฤทธิรอด ผู้ช่วยฯด้านการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 66307-8 089-4169404
นางสาวพัชราวลัย เวทศักดิ์ ผู้ช่วยฯด้านพัฒนาระบบการพยาบาล 63480 084-683-2369
นางนุชจรีย์ หอมนาน ผู้ช่วยฯด้านบริหารความเสี่ยง 66299-30 081-2688001
นางสุนทราพร วันสุพงศ์ ผู้ช่วยฯด้านทรัพยากรบุคคล 63337,63714 0844287611
นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง ผู้ช่วยฯด้านการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง 63083-4 08-1964-8085; 08-9792-2449