1. สุพร วงค์ประทุม. เปรีบยเทียบผลการสอนอย่างมีแบบแผนโดยการบรหารหายใจและการบริหารร่างกายกับการดูแลตามปกติต่อสมรรถนะภาพปอดและภาวะแทรกซ้อนของระบบหายใจในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด. ขอนแก่น: งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2534.  

 2. อุบล จ๋วงพานิช. ผลการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านจิตใจของ ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านม. รายงานวิจัย. ขอนแก่น: งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2538.

 3. อุบล จ๋วงพานิช. การศึกษาเปรียบเทียบความวิตกกังวลและการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเต้านมและได้รับการรักษาเสริมด้วยยาเคมีบำบัดครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 6.รายงานวิจัย. ขอนแก่น: งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2539.

 4. กาญจนศรี สิงห์ภู่, อุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง, สมสมัย ศรีประไหม, สุกานดา อริยานุชิตกุล, กิ่งเพชร วงส์พิเชษฐ์, ศิรินารถ ศรีกาญจนเพริศ.ความคิดเห็นของผู้ใช้สิทธิบัตรทองประเภทผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีนครินทร์ต่บริการที่ได้รับและต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. ขอนแก่น : โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;   2546

 5. สุพร วงค์ประทุม. เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้ป่วยกับพยาบาลต่อการบริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์. ขอนแก่น: งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2540.

 6. ชูศรี คูชัยสิทธิ์, เกศนี บุณยวัฒนางกุล. การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่เปลี่ยนสถานภาพจากผู้ช่วยพยาบาล. รายงานวิจัย. ขอนแก่น: งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยขอนแก่น; 2543.

 7. บุปผา ชอบใช้, สุธีรา ตั้งตระกูล, เกศนี บุณยวัฒนางกุล. การพัฒนากระบวนการพยาบาลโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม.รายงานวิจัย. ขอนแก่น: งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2545.

 8. สุพร วงค์ประทุม. การสังเคราะห์งานวิจัยและพัฒนาการใช้สารละลายน้ำเกลือหล่อเลือดดำ. ขอนแก่น: งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2546.

 9. นุชจรี วุฒิสุพงษ์, จินตนา บุญจันทร์, อุบล จ๋วงพานิช, สุธีรา ตั้งตระกูล, พัชรินทร์ อ้วนไตร. การรับรู้และความต้องการของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติการพยาบาลในการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์. รายงานวิจัย. ขอนแก่น: งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2546

 10. ชูศรี คูชัยสิทธิ์, ศิริพร มงคลถาวรชัย, นพพร เชาวะเจริญ, สุจิตรา วราอัศวปติ, อุบล จ๋วงพานิช, พนอ เตชะอธิก, et al. การจัดการดูแลผู้ป่วยอย่างมีระบบเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์. รายงานวิจัย. ขอนแก่น: งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลันขอนแก่น; 2547.

 11. อุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง,  จุฬารัตน์  คงเพชร. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่รบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ.ขอนแก่น : งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;  2548.

 12. บุปผา ชอบใช้. การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและความต้องการการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในโรงพยาบาลศรีนครินทร์. ขอนแก่น: งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2549.