ประวัติ

         งานบริการพยาบาลเริ่มมีบุคลากรทางการพยาบาล เมื่อเดือนเมษายน 2518 แต่ในขณะนั้นโรงพยาบาลยังไม่เปิดดำเนินการ บุคลากรส่วนหนึ่งจึงดำเนินการเตรียมการเพื่อเปิดบริการรับผู้ป่วย และอีกส่วนหนึ่งไปช่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นการชั่วคราว โดยมี นางสาวบัวลอง ชินอ่อน   ตำแหน่ง พยาบาลวิสัญญี ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานบริการพยาบาลและ นางสุรีพันธ์ เวชนนิยม เป็นรองหัวหน้างานบริการพยาบาล ต่อมามีบุคลากรโอนย้ายหรือสมัครเข้ามาทำงานจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขยายหอผู้ป่วย เพิ่มขึ้นตามลำดับ

          ในระยะแรกนั้น การแบ่งโครงสร้างของงานบริการพยาบาล แบ่งออกเป็นหอผู้ป่วยต่างๆ และมี หัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้บริหารจัดการ แต่เมื่อ พ.ศ. 2528 คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรใหม่   งานบริการพยาบาลจึงได้แบ่งโครงสร้างเป็นแผนกการพยาบาลต่างๆ โดยรวมหอผู้ป่วยที่มีการให้บริการผู้ป่วยประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน แผนกการพยาบาลละ 3-5 หอผู้ป่วย และมีการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ตรวจการพยาบาล หลังจากนั้นมีการขยายงานและปรับโครงสร้างอีกหลายครั้งเพื่อให้เหมาะสมต่อปัจจัยต่างๆและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้านการบริการสุขภาพ นโยบายขององค์กร กระแสสังคมและการพัฒนาทางวิชาชีพ

          ปัจจุบันงานบริการพยาบาลเป็นงานหนึ่งในจำนวน 12 งานของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า แบ่งเป็น 15 แผนกการพยาบาล 

          รายนามหัวหน้างานบริการพยาบาลตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

n5