ผู้บริหาร

Display #
Name Position Phone Mobile
นางนุชจรีย์ หอมนาม หัวหน้างานบริการพยาบาล 63082-4 081-2688001
นางเบญจมาศ จันทร์นวล รองหัวหน้างานฯฝ่ายบริหาร 3159 081-8734023
นางสมสมัย ศรีประไหม รองหัวหน้างานฯฝ่ายวิชาการ 63083-4 0876259982
นางเตือนใจ พิทยาวัฒนชัย รองหัวหน้างานฯฝ่ายคลินิกบริการ 63082-4 081-8714444
นางอุบล จ๋วงพานิช รองฯ ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 63082-4 089-6175430
นางสาวรัชนีพร คนชุม รองหัวหน้างานฯฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 66563 089-9449076
นางบุตดี กระภูชัย ผชฯ ด้านพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ 66372-3 086-2239730
นางสุนทราพร วันสุพงศ์ ผชฯ ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 63082-4 089-4169404
นางสาวลัดดา อินทร์พรหมมา ผชฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ 63082-4 086-6406935
นางจันทิรา วชิราภากร รองฯฝ่ายบริหาร 63082-4 085-0004633
นางสาวรังษี ฆารไสว ผู้ช่วยฯด้านวิชาการ 63083-4 0810473826
นางสาวธารินี เพชรรัตน์ ผู้ช่วยฯด้านคุณภาพ 63519 081-8714444
นางสาวอุไรวรรณ ใจจังหรีด ผชฯ ด้านวิชาการ 63748 089-618-8910
นางนิภาพรรณ ฤทธิรอด ผู้ช่วยฯด้านการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 66307-8 089-4169404
นางสาวพัชราวลัย เวทศักดิ์ ผู้ช่วยฯด้านคลินิกบริการ 63480 084-683-2369
นางนุชจรีย์ หอมนาน ผู้ช่วยฯด้านบริหารความเสี่ยง 66299-30 081-2688001
นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง ผู้ช่วยฯด้านการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง 63083-4 08-1964-8085; 08-9792-2449
นางสาวรังษี ฆารไสว รองฯด้านวิชาการ 63748 0810473826
นางศจีมาส แก้วโคตร ผชฯ ด้านบริหาร 63475, 63527 083-147-4426
นางธิดารัตน์ เกษแก้วกาญจน์ ผชฯ ด้านทรัพยากร 63843 084-7429445