ผู้บริหาร

Display #
Name Position Phone Mobile
นางเบญจมาศ จันทร์นวล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 63083-4 081-8734023
นางเตือนใจ พิทยาวัฒนชัย รองหัวหน้าฝ่ายฯ ฝ่ายคลินิกบริการ 63083-4 081-8714444
นางสาวอุไรวรรณ ใจจังหรีด รองหัวหน้าฝ่ายฯ ฝ่ายวิชาการ 63083-4 089-618-8910
นางธิดารัตน์ เกษแก้วกาญจน์ รองหัวหน้าฝ่ายฯ ฝ่ายบริหาร 63083-4 084-7429445
นางสาวพรนิภา หาญละคร รองหัวหน้าฝ่ายฯ ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 63083-4 083-1418697