ผู้บริหาร

Display #
Name Position Phone Mobile
นางเบญจมาศ จันทร์นวล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 043363080
นางเตือนใจ พิทยาวัฒนชัย รองหัวหน้าฝ่ายฯ ฝ่ายคลินิกบริการ 043363810
นางสาวอุไรวรรณ ใจจังหรีด รองหัวหน้าฝ่ายฯ ฝ่ายวิชาการ 63083-4 043363806
นางธิดารัตน์ เกษแก้วกาญจน์ รองหัวหน้าฝ่ายฯ ฝ่ายบริหาร 043363809
นางสาวพรนิภา หาญละคร รองหัวหน้าฝ่ายฯ ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 043363575