ผู้บริหาร

Display #
Name Position Phone Mobile
นางนุชจรีย์ หอมนาม หัวหน้างานบริการพยาบาล 63082-4 081-2688001
นางเบญจมาศ จันทร์นวล รองหัวหน้างานฯฝ่ายบริหาร 3159 081-8734023
นางสมสมัย ศรีประไหม รองหัวหน้างานฯฝ่ายวิชาการ 63083-4 0876259982
นางเตือนใจ พิทยาวัฒนชัย รองหัวหน้างานฯฝ่ายคลินิกบริการ 63082-4 081-8714444
นางสาวรัชนีพร คนชุม รองหัวหน้างานฯฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 66563 089-9449076
นางบุตดี กระภูชัย ผชฯ ด้านพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ 66372-3 086-2239730
นางสุนทราพร วันสุพงศ์ ผชฯ ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 63082-4 089-4169404
นางสาวลัดดา อินทร์พรหมมา ผชฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ 63082-4 086-6406935
นางสาวอุไรวรรณ ใจจังหรีด ผชฯ ด้านวิชาการ 63748 089-618-8910
นางศจีมาส แก้วโคตร ผชฯ ด้านบริหาร 63475, 63527 083-147-4426
นางธิดารัตน์ เกษแก้วกาญจน์ ผชฯ ด้านทรัพยากร 63843 084-7429445
นางสาวพรนิภา หาญละคร ผชฯ ด้านวิจัยและนวัตกรรม 63160 083-1418697
นางสัญพิชา ศรภิรมย์ ผชฯด้านพัฒนาวิชาชีพ 66237-8 081-9755840
นางกัลยา อารยางกูร ผชฯ ด้านพัฒนาวิชาชีพ 12398 , 12990 081-0523483