กรรมการสารสนเทศและสถิติ งานการพยาบาลศัลยกรรมและงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ line official account เพื่อการสื่อสารและให้บริการข้อมูลสุขภาพ" ในวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการใช้งานโปรแกรม Line official account เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสาร และให้บริการข้อมูลสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว