Up

การพัฒนาสมรรถนะการเป็นครูคลินิกพยาบาล วันที่ 4 -7 และวันที่ 10 มิถุนายน 2562

บทบาทพยาบาลครูพี่เลี้ยง ผศ.บุศรา
การเรียนการสอนในคลินิก อ.จิตภินันท์
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การคิดวิเคราะห์ อใจิตภินันท์
สมรรถนะ ป ตรี และ TQF
ประกาศ-ศธ-NQF-2560-พยาบาลศาสตร์-ป-ตรี
ประกาศการรับรองสถาบัน
 
 
Powered by Phoca Download